Regulamin

 

I. PRZEDMIOT REGULAMINU 

Niniejszy regulamin określa:

 1. Zasady rezerwacji usługi  za pośrednictwem strony internetowej www.ZORKOUT.com oraz korzystania z usługi świadczonej przez firmę ZORKOUT Mateusz Czechowski, 80-750 Gdańsk, ul. Spichrzowa 28, NIP 9570973951
 2. Zasady uczestnictwa w grze w obiekcie ZORKOUT Escape Rooms zlokalizowanym przy ul. Spichrzowej 28 w Gdańsku

 

II. ZASADY OGÓLNE 

 1. Każda uczestnik gry jest zobowiązany zapoznać się z treścią regulaminu przed rozpoczęciem gry.
 2. Każdy gracz przystępuje i uczestniczy w grze na własną odpowiedzialność. Decydując się na udział w grze uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
 3. Uczestnicy zobowiązania są do przestrzegania zasad Regulaminu w trakcie całej gry. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu uczestnik może zostać wyproszony z pokoju lub z lokalu..
 4. Minimalny wiek gracza wynosi 16 lat. Osoby małoletnie mogą wziąć udział w grze jedynie pod opieką przynajmniej jednej osoby pełnoletniej.
 5. Uczestnicy powinni pojawić się w lokalu na 10 minut przed rozpoczęciem gry. W przypadku przybycia z opóźnieniem czas gry może zostać skrócony.
 6. Osoby mające problem z nadciśnieniem, epilepsją, astmą, chorobami serca, cierpią na klaustrofobię lub są w trakcie leczenia psychicznego oraz kobiety w ciąży nie mogą wziąć udziału w grze lub biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Przy czym są obowiązane zgłosić ten fakt Mistrzowi Gry przed rozpoczęciem gry.
 7. Zagadki w każdym dostępnym pokoju skonstruowane są w taki sposób, że nie wymagają użycia siły.
 8. Za umyślnie zniszczony przedmiot odpowiada uczestnik gry. W przypadku kiedy zostanie zniszczony jakikolwiek przedmiot, osoba rezerwująca ponosi koszty jego naprawy lub odkupienia.
 9. Wszystkie przedmioty znajdujące się w pokoju oklejone żółto-czarną taśmą BHP nie są elementami gry.
 10. Zabronione jest filmowanie i fotografowanie wnętrz pokoi.
 11. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną dopuszczone do gry lub poproszone o opuszczenie pokoju gry.
 12. Czas trwania gry wynosi: The Final Show, Tajemnica 61 kilometra – 60 minut, The Moonshiner – 75 minut.
 13. Gra przeznaczona jest dla 2 – 5 osób (The Final Show, Tajemnica 61 kilometra) oraz dla 2 – 6 osób (The Moonshiner).
 14. Gracz może opuścić grę w każdej chwili. Jednakże w takim przypadku koszty nie zostaną zwrócone.
 15. W przypadku grup niedoświadczonych lub biorących udział w rozgrywce po raz pierwszy, Zorkout Escape Rooms zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w pokoju przeznaczonym dla doświadczonych graczy i zaproponowaniu gry w pokoju o niższym poziomie trudności.
 16. Zabronione jest wnoszenie do pokoju wszelkich ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
 17. W pokoju obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 18. W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, a także używania otwartego ognia.
 19. Każdy pokój jest monitorowany, dzięki czemu Mistrz Gry może na bieżąco obserwować przebieg gry. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku przy użyciu technik wizualnych w trakcie gry w celach niezbędnych do przeprowadzenia gry.
 20. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu obsługa ma prawo poprosić gracza o opuszczenie pokoju. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy.
 21. Zorkout Escape Rooms nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w poczekalni.
 22. Zasady gry mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
 23. Aktualny regulamin znajduje się na stronie internetowej www.zorkout.com oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się lokalu przy ul. Spichrzowej 28 w Gdańsku.

 

III. REZERWACJA 

 1. Sposoby dokonania rezerwacji:
  1. Strona z kalendarzem rezerwacyjnym www.zorkout.com
  2. Strona z kalendarzem rezerwacyjnym www.lockme.pl
  3. Telefon kontaktowy:  519-894-324
  4. Osobiście w lokalu przy ul. Spichrzowej 28 w Gdańsku
 2. Każda złożona rezerwacja zostanie potwierdzona telefonicznie pod numer wskazany w formularzu rezerwacyjnym w dniu poprzedzającym  zarezerwowaną grę. W przypadku nie posiadania numeru telefonu potwierdzenie zostanie wysłane w formie mailowej.
 3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia rezerwacji w jakikolwiek sposób (błędny numer telefonu, błędny adres e-mail) taka rezerwacja może zostać anulowana przez Mistrza Gry.
 4. Dane wymagane celem dokonania rezerwacji określa formularz informacyjny na stronie rezerwacyjnej.

 

IV. PŁATNOŚĆ

 1. Płatności za grę zarezerwowaną za pośrednictwem strony www.zorkout.com można dokonać gotówką w lokalu przed przystąpieniem do gry.
 2. Płatności za grę zarezerwowaną za pośrednictwem strony www.lockme.pl można dokonać wyłącznie za pośrednictwem usługi Przelewy24.
 3. W przypadku zadeklarowania przez osobę dokonująca rezerwacji większej ilości osób niż maksymalna przypadająca na dany pokój, dolicza się dodatkową opłatę za każdą osobę zgodnie z cennikiem przy maksymalnej ilości osób.
 4. Ceny wskazane na stronie www.zorkout.com są kwotami brutto.

 

V. PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Składając zamówienie, rezerwujący świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi dokonania rezerwacji.
 2. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 3. Administratorem danych jest ZORKOUT Mateusz Czechowski, ul. Spichrzowa 28, 80-750 Gdańsk, NIP 9570973951, REGON: 366949700.
 4. Dane osobowe umieszczone w bazie są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb ZORKOUT, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 5. Uczestnik może dodatkowo wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.  

  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi/sugestie prosimy kierować na adres biuro@zorkout.com.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.